Baital Turbine Co., Ltd.

บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด

  

บริษัทของเรา สร้างงานด้วยหัวใจและคุณภาพ

บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์  จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551
บริษัทตั้งอยู่ที่

 • สำนักงานใหญ่ 81/41-42 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • สาขา             7/9        หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ มี 2 ประเภทดังนี้

1. ธุรกิจด้านก่อสร้าง : เนื่องจากผู้ก่อตั้งบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากว่า 20 ปี
   มีผลงาน อาทิเช่น

 •    โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
 •    ลานจอดสนามบิน
 •    บ้านพักอาศัย และสำนักงาน
 •    ถนน
 •    สะพาน
 •    อาคารเก็บผลิตภัณฑ์
 •    ท่าเทียบเรือสำหรับรับ-ส่งสินค้า
 •    Fender Post (เสากันชนเรือ/เสาคล้อ)
 •    Hatchery Plant
 •    โรงงานผลิตอาหารสัตว์
 •    ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่
 •    โครงสร้างโรงงาน
 •    โรงสี
 •    WAREHOUSE
 •    อาคาร BULK GODOWN()  ใช้สำหรับเก็บปุ๋ยเคมี, ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, มันสำปะหลัง 


2. ธุรกิจด้านพลังงาน : บริษัทฯ ได้ทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
      เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานสูงมาก ร่วมกับ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 
   บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้พลังงานน้ำ และ พืชชีวมวล มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทน

 • ผลิตภัณฑ์ BT-1 เป็นงานวิจัยการใช้พลังงานน้ำเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า
 • ผลิตภัณฑ์ BTG-1 เป็นงานวิจัยการใช้พืชชีวมวลผลิต Gas แทนการใช้น้ำมันดีเซล/เบนซินสำหรับอุปกรณ์ เครื่องจักรทางการเกษตรและใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการปัจจุบัน


ฟาร์มเลี้ยงไก่และอาคารประกอบ
บ้านตัวอย่าง (The Prospect)
ห้องเก็บเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและหัวโขน

ผลงานที่เราภาคภูมิใจ


โครงการก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ และ Fender Post
โครงการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่และอาคารประกอบ
อาคารเก็บฉากและอุปกรณ์การแสดงโขน


กิจกรรม ข่าวสาร

สัมมนากลางปี 2562


สัมมนากลางปี 2562 ณ The Pine Resort อ.สามโคก จ.ปทุมธานี...


สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด